Poslání Azylového domu „SPERAMUS“

Posláním azylového domu „Speramus“ společnosti Návrat, o.p.s. je prevence proti sociálnímu vyloučení osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Zejména na území Liberecka či Libereckého kraje. Toto se děje především prostřednictvím individuální podpory a změny vnitřní motivace uživatelů ke zlepšení jejich životní situace.

 

Cíl Služby

Obecné cíle

 • Zmírnění patologických dopadů u lidí, kteří jsou ohroženi nepříznivou životní situací spojenou se ztrátou bydlení,

 • pozitivní změna životní situace uživatele služby v období mezi započetím a ukončením čerpání služby,

 • návrat uživatelů a přiblížení se zařazení do normálního života ve smyslu obecného chápání.

Konkrétní cíle služby

 • 65% uživatelů služeb azylového domu bude po skončení pobytu v azylovém domě Speramus odcházet na ubytovnu, do podnájmu, pronájmu či jiné formy bydlení.

 • 80% uživatelů služby bude spolupracovat s institucemi, které mohou napomoci v řešení jejich současné situace tj.: úřad práce, ČSSZ, Magistrát města Liberce, ambulantní lékařská pracoviště aj. specializovaná pracoviště.

 • 90% uživatelů služby bude mít zařízeny základní doklady (OP aj.).

Dlouhodobé cíle

 • Dlouhodobé udržení a další rozvoj fungující služby za předpokladu, že sociální vyloučení spojené se ztrátou bydlení nebude v budoucnosti vyřešeno,

 • příprava obdobné služby pro ženy na území Liberecka.

 

Okruh osob, kterým je sociální služba poskytována

Pobytová služba je určena pouze mužům od 18 s trvalým pobytem především na území Libereckého kraje, kteří jsou nebo se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Dále je služba poskytována již sociálně vyloučeným občanům, kteří ztratili možnosti k bydlení tj. nemají přístřeší nebo žijí v podmínkách ohrožující zdraví a život.

Za nepříznivou životní situaci jsou považovány tyto faktory nebo jejich kombinace:

 • ztráta bydlení,

 • ztráta rodinného nebo blízkého zázemí,

 • ztráta zaměstnání a dlouhodobá nezaměstnanost,

 • nedostatek finančních prostředků,

 • snížená míra schopnosti řešit situaci pouze vlastními silami.

 

Cílovou skupina uživatelů azylového domu tvoří především:

osoby bez přístřeší, propuštění z VTOS a z léčeben, nezaměstnaní, osoby s fiktivním trvalým bydlištěm, osoby se zpřetrhanými vazbami na rodinu, zjevní i skrytí bezdomovci.

Základní charakteristikou cílové skupiny je schopnost a ochota pomocí individuálního plánování v rámci rozsahu služby azylového domu pracovat na změně své životní situace k lepšímu.

 

Zásady poskytování sociální služby

Zásady poskytované sociální služby se řídí dle „aktuálně“ platné legislativy týkající se poskytování sociální služby (Ústava a ústavní zákony, běžné zákony Parlamentu České republiky, nařízení vlády České republiky, obecně závazné vyhlášky ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy, vyhlášky a nařízení krajů, nařízení místních orgánů státní správy, vyhlášky obecních zastupitelstev., standardů sociálních služeb, etického kodexu sociálních pracovníků ČR a vnitřních pravidel azylového domu).

Mezi hlavní principy sociální služby poskytované azylovým domem Speramus patří zejména:

 • Dodržování práv uživatelů, metodiky služby.

 • Respektování svobodné volby uživatelů.

 • Respektování důstojnosti uživatele.

 • Individualizace podpory – vychází se z osobních cílů uživatelů zapracovaných v individuálních plánech.

 • Chovat se ke každému uživateli uctivě s vědomím, že poskytované služby jsou určeny právě jemu.

 • Nehovořit o uživateli v jeho přítomnosti ve třetí osobě.

 • Při poskytování služeb uživatele nediskriminovat (např. z hlediska vyznání, národnosti či osobní sympatie).

 • Nikdy uživatele nepoškodit.

 • Nevnášet do kontaktu s uživatelem své osobní problémy ani pracovní záležitosti a současně zachovávat potřebnou empatii.

 • Nedat ani nepůjčit uživateli peníze (ani služební, ani vlastní).

 • Zachovávat profesionální mlčenlivost o skutečnostech týkajících se uživatele služby.

 • Poskytování služeb podle potřebnosti nikoliv podle zásluh.

 

 

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz