Společnost Návrat o.p.s. realizuje v letech 2020 - 2022 projekt

Azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi v Liberci

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016084

Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 03_16_052

Název výzvy: Podpora sociálního začleňování v SVL 3.výzva

Doba realizace projektu: 1.1.2020 - 30.6.2022

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 12 320 250,-

 

Projekt řeší akutní bytovou nouzi žen a rodin pomocí sociální služby AD. Je komplementární k projektu IROP (reg.č.CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0010029), s jehož pomocí došlo k rekonstrukci nevyužívané budovy pro potřeby AD. Zároveň je projekt rozšířen o doplňkové služby, které pomohou klientům AD nabýt kompetence k získání a udržení samostatného bydlení, usnadnění přístupu na pracovní trh a další rozvojové aktivity a terapeutické služby.