Základní informace o službě Azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi

Poslání služby azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi

Posláním služby Azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi je prevence sociálního vyloučení žen a rodin s dětmi, které mají vazbu na území Liberce nebo Libereckého kraje a které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Posláním je zároveň i zmírnění důsledků sociálního vyloučení osob, které se dlouhodobě potýkají se ztrátou bydlení a jejichž cílem je nalezení vhodného bydlení a začlenění do běžného života.

Cíle služby Azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi

Cílem Azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi je poskytnout uživatelům služby podporu a bezpečné zázemí pro aktivní řešení nepříznivé sociální situace, spojené se ztrátou bydlení a pomoci jim začlenit se do běžného života. Rodinám navíc poskytnout zázemí pro zajištění péče o děti a jejich výchovu.

Hlavní cíle

Uživatelé služby mají zajištěné základní osobní doklady.
Uživatelé služby mají zajištěné finanční prostředky na pokrytí základních výdajů spojených s živobytím.
Uživatelé služby mají zajištěnou základní zdravotní péči.
Nezaměstnaní uživatelé služby aktivně spolupracují s Úřadem práce při hledání zaměstnání nebo si hledají legální zaměstnání jinou cestou.
Uživatelé služby mají při řádném ukončení pobytu zajištěnu návaznou formu ubytování.
Uživatelé služby v případě zájmu obnovili vztahy s rodinou a blízkými.
Uživatelé služby jsou soběstační v oblasti péče o vlastní osobu a udržování pořádku v domácnosti nebo mají v této oblasti zajištěnou podporu.
Uživatelé služby aktivně a samostatně spolupracují s odbornými organizacemi a institucemi na řešení jejich situace.
Rodiny dbají na výchovu dětí, zvládají rodičovské kompetence a mají funkčně rozdělené rodinné role. Zásady poskytování sociální služby

Zásady poskytování sociální služby

Zásady poskytované sociální služby se řídí dle "aktuálně" platné legislativy (Ústava a ústavní zákony, běžné zákony Parlamentu České republiky, nařízení vlády České republiky, obecně závazné vyhlášky ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy, vyhlášky a nařízení krajů, nařízení místních orgánů státní správy, vyhlášky obecních zastupitelstev., standardů sociálních služeb, etického kodexu sociálních pracovníků ČR a vnitřních pravidel Návrat, o.p.s.

Mezi hlavní zásady sociální služby zejména patří:

 • Respektování svobodné vůle a jednání uživatelů.
 • Důstojné jednání s uživatelem služby.
 • Nediskriminační jednání vůči uživatelům služby
 • Individuální přístup k uživatelům služby
 • Zachovávání mlčenlivosti.
 • Nezasahování rodinám do výchovy dětí

Okruh osob, kterým je sociální služba poskytována

Cílovou skupinu azylového domu tvoří ženy ve věku od 18 do 80 let a rodiny s vazbou na Liberec či Liberecký kraj (4 členné, resp. 5 členné s kojencem) s dětmi od 0 do 18 let, přičemž rodinou se rozumí vztahově spřízněná a solidární skupina minimálně dvou osob blízkých, z nichž alespoň jedna osoba je dítětem, které jsou v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

V nepříznivé sociální situaci je v tomto kontextu rodina nebo žena, která:

 • Nemá dostatek finančních prostředků ani možnost dostatečného finančního zajištění, aby si mohla zajistit standardní bydlení
 • Nemá možnost podpory rodinného nebo blízkého zázemí
 • Nemá nadále možnost čerpat pobytovou sociální službu pro ni určenou
 • Má sníženou míru schopnosti řešit nepříznivou situaci pouze vlastními silami z důvodu např. věku, závislosti, somatického či psychického onemocnění.

Služba není určena pro osoby, které:

 • narušují kolektivní soužití
 • jsou zjevně nesoběstačné v péči o vlastní osobu a nemají tuto péči jinak zajištěnou
 • požadují po službě naplňování potřeb, k jejichž naplňování není služba určena
 • mají možnost čerpat pobytovou službou pro ni určenou